Skip to content
Home » Natječaj za radno mjesto “ČISTAČICA”

Natječaj za radno mjesto “ČISTAČICA”

Podaci o radnom mjestu

NAZIV ORGANIZACIJSKE JEDINICE: Odjel tekućeg održavanja

NAZIV RADNOG MJESTA: Čistačica

BROJ IZVRŠITELJA: jedan (1)

VRSTA RADNOG ODNOSA: na neodređeno vrijeme

PROBNI RAD: nije potrebno

RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme

MJESTO RADA: Dubrovnik

SMJEŠTAJ: ne

NAKNADA ZA PRIJEVOZ: da

NATJEČAJ VRIJEDI OD: 09.12.2022. godine

NATJEČAJ VRIJEDI DO: 19.12.2022. godine

RAZINA OBRAZOVANJA: NKV/NSS

RADNO ISKUSTVO: nije potrebno

POSEBNI UVJETI: nije potrebno

 

OPIS POSLOVA:

  • obavlja poslove čišćenja i pranja,
  • održava čistoću prostora u objektu Društva,
  • svakodnevno čisti okoliš te vodi brigu o kantama za smeće i održava čistim spremište za otpad
  • svakodnevno nakon završetka rada provjerava da li su svi prozori zatvoreni te zaključava sve ulaze u poslovne prostorije Društva,
  • obavlja i druge poslove po nalogu nadređene osobe

Upute za prijavu

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.Prijava na natječaj treba sadržavati najmanje: ime i prezime, adresu, broj telefona/mobitela i/ili e-mail adresu kandidata/kinje, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, popis priloga i dokaza dostavljenih uz prijavu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kinje moraju dostaviti:

  • kratak životopis,
  • presliku važeće osobne iskaznice,
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje će se predočiti izvornik.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) ili članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), dužan/a je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021) uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021), koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020), uz prijavu na natječaj dužna je priložiti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ako na kraju provedenog natječajnog postupka kandidati/kinje ostvare najveći/isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju ima onaj kandidat/kinja koji se u svojoj prijavi pozvao na pravo prednosti te isto dokazao.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Pravovremenom prijavom smatra se prijava podnesena u roku važenja natječaja (uključujući zadnji dan natječajnog roka). Dopunu prijave moguće je podnijeti zaključno s zadnjim danom natječajnog roka.

Neuredne, nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati te se osobe koje ne podnesu uredne, potpune i pravodobne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće smatrati kandidatima/kinjama prijavljenima na natječaj.

Podnošenjem prijave na ovaj natječaj, kandidati/kinje su suglasni i daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (SL EU L119) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Natječajna dokumentacija odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest (6) mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, kada se čuvaju do završetka tog postupka.

Natječajni postupak obuhvaća obveznu provjeru sposobnosti kandidata/kinja intervjuom. Na provjeru sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kinje koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

O području provjere sposobnosti te mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najmanje dva (2) dana prije održavanja i to putem elektroničke pošte/broja telefona/mobitela koje su naveli u prijavi.

Prijava se, sa svim potrebnim podacima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavlja u zatvorenoj omotnici na adresu:

TUP d.d.

Svetoga Križa 3

20000 DUBROVNIK

s naznakom „Natječaj za radno mjesto Čistačica“,

putem pošte preporučeno ili osobno u sjedište trgovačkog društva.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte/broja telefona/mobitela ili pismeno na adresu prebivališta navedenu u prijavi na natječaj.

Društvo zadržava pravo u cijelosti poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu pristiglu prijavu, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kinjama. Obavijest o poništenju natječaja kandidati/kinje će dobiti pisanim putem.

Ovaj natječaj objavit će se s danom početka njegova važenja u sredstvima informiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sukladno članku 32. Zakona o tržištu rada (NN  118/2018, 32/2020, 18/2022), u Dubrovačkom dnevniku, te službenoj web stranici društva TUP d.d.

Dokumenti uz članak: