Skip to content

INFORMACIJE

PREDMET POSLOVANJA

Registrirane djelatnosti:

 • 26.82 Proizv. ostalih nemetalnih proizvoda, d. n.
 • 27.5 Lijevanje metala
 • 28 Proizv. proizvoda od metala, osim str. i opr.
 • 31 Proizv. električnih strojeva i aparata, d. n.
 • * Iznajmljivanje nekretnina
 • * Posredovanje u prometu nekretnina
 • * Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 • * Poslovanje nekretninama
 • * Skadištenje robe
 • * Kupnja i prodaja robe
 • * Prijevoz za vlastite potrebe
ZAKONODAVNI OKVIR
DOKUMENTI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“. Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Službenik za informiranje društva TUP d.d. je gđa. Monika Saltarić.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama društvu TUP d.d., odnosno Službeniku za informiranje društva TUP d.d., na sljedeći način:

pisanim putem na adresu: TUP d.d., Svetog Križa 3, 20 000 Dubrovnik

putem elektroničke pošte na adresu: pristupinformacijama@tup.hr

telefonom na broj: +385 91 616 5860

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak od 7:00 do 15:00 sati.

Na temelju podnesenog zahtjeva za pristup informaciji, TUP d.d. će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva. Pravo na pristup informacijama uređuju:

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09, 110/21)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14, 141/22)

DOKUMENTI I OBRASCI:

Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

IZVJEŠĆA:

Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu (CSV)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu (PDF)

Izvješće o provedbi ZPPI za 2023. godinu (CSV)

POSLOVNA IZVJEŠĆA
IZVORI FINANCIRANJA

TUP d.d. financira se samostalno iz sredstava poslovanja